Pierwszy główny etap edukacji. W Polsce jest on obowiązkowy. W podstawie programowej możemy przeczytać o nim tak:

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., strona 11.

I etap edukacyjny

Trwa on trzy lata. Składa się głównie z edukacji wczesnoszkolnej. Poniżej możesz skorzystać z odnośników do trzech klas, których on dotyczy.

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III szkoły podstawowej umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń nadrodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. Szkoła respektuje podmiotowość ucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy oraz przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., strona 16.

II etap edukacyjny

Trwa on pięć lat. Pojawia się tutaj podział na przedmioty. Poniżej możesz skorzystać z odnośników kierujących do poszczególnych klas.

Od 2017 roku zaczęto wprowadzać reformę szkolnictwa powodującą wygaszanie gimnazjów i zastąpienie ich ośmioletnią szkołą podstawową i czteroletnim liceum, bądź pięcioletnim technikum, lub szkołą branżową. W wyniku czego w szkole podstawowej pojawiły się dwie nowe klasy - siódma i ósma. Odnośniki do nich poniżej: